Studentská 6, Ústí nad Labem
reditelka@mspisnicka.cz
+ 420 475 507 090

Dokumenty

Povinně zveřejňované informace

Název

Mateřská škola Písnička, Ústí nad Labem, Studentská 6, příspěvková organizace

Důvod a způsob založení

Zřizovatel: Statutární město Ústí nad Labem. MŠ je zřízena jako příspěvková organizace, jedná se o mateřskou školu se školní jídelnou – viz Zřizovací listina.

Organizační struktura

Počet zaměstnanců: 16, počet dětí na škole: 94 (4 třídy, z toho jedna třída se sníženým počtem dětí mladších 3 let).

Kontaktní spojení

 • Statutární zástupce MŠ: Bc. Kalina Grusová ředitelka
 • Kontaktní poštovní adresa: Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem
 • Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem
 • Úřední hodiny: ve všedních dnech zpravidla 10:00 – 13:00 hodin nebo dle domluvy
 • Telefonní čísla: 475 507 090 – vedoucí stravovny (spojovatelka), 736 633 305 - ředitelka, 603 288 576 – zástupkyně ředitelky
 • Adresa internetové stránky: www.mspisnicka.cz
 • Adresa e-podatelny: reditelka@mspisnicka.cz
 • Další elektronické adresy: ilona.strohova@mspisnicka.cz (zástupkyně ředitelky)
 • Případné platby lze poukázat na účet školy zřízený u ČSOB číslo: 915183343/0300
 • IČO: 70 20 10 21
 • DIČ: CZ 702 01 021

Dokumenty

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem: „Dětský svět s Písničkou“.

Seznam směrnic: Směrnice jsou v listinné podobě k nahlédnutí u ředitelky MŠ.

Rozpočet školy: Provozní rozpočet školy stanovuje zřizovatel, rozpočet na platy zaměstnanců poskytuje stát.

Žádosti o informace

Informace lze získat ústně nebo písemně, nebo na e-mailu školy: reditelka@mspisnicka.

Příjem žádostí a dalších podání

Lze podávat ústně do protokolu nebo písemně prostřednictvím ředitelky mateřské školy v kontaktním místě Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem, nebo na e-mailu školy: reditelka@mspisnicka.cz.

Opravné prostředky

Lze podat písemně do 30 dnů od doručení rozhodnutí prostřednictvím ředitelky mateřské školy na adrese Studentská 6, 403 31 Ústí nad Labem.

Žádost o poskytnutí informace

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, Zákon č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.